Opravy a sanace stok zednickým způsobem, nátěry a nástřiky, použití sanačních hmot a stříkaných betonů

  Havarijní stav stoky DN 1350/900 před opravou
  • Beton ve stěnách stoky je narušen v celé konstrukční šířce
  • Tvoří se kaverny, které ohrožují bezpečný provoz komunikace
  • V trhlinách je zjevný pokles klenby stoky, místy prosakuje voda

  Použití stříkaného betonu a přikotvených kari sítí

 
Zpevňovací a těsnící injektáž při použití hmot BEVEDAN - BEVEDOL


Opravy a renovace objektů na stokové síti - kanalizační šachty, spádiště, odlehčovací komory apod.


Revizní šachta v průběhu opravy

Vybourání stěn a dna šachty
   
Revizní šachta po opravě

Osazení keramických žlabů a dlaždic, betonáž stěn a stropu šachty, výměna stupaček, bet. skruží a poklopů
 Oprava kanalizačních šachet s velkým rozsahem narušení s využitím laminátových segmentů.

Havarijní stav revizní šachty    

Revizní šachta po opravě

Vybourání stávajícího konusu a dna kanalizační šachty, odřezání stávajících stupaček, osazení sklolaminátového hrnce včetně obetonování, montáž stupaček s plastovým povrchem, vybetonování dna šachty a osazení keramických žlabů, napojení odboček, osazení konusu a litinového poklopu.

Havarijní stav stoky v Chotěboři    

Provedení statického zajištění chemickou injektáží a osazení keramických tvarovek CS 3